دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       نحوه تقویم خواسته       لایحه حمایت از خانواده       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       مساله ای به نام حقوق بشر       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       اعساروتعارض مواد 2و18       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       خواسته وبهای آن       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       ماده 529 آیین دارسی مدنی      

ضوع : نحوه محاسبه مطالبات حق بازخريدي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

 

كلاسه پرونده: 10-80-2032

شماره دادنامه : 2257

مرجع رسيدگي : شعبه 10 ديوان عدالت اداري

شاكي : آقاي هوشنگ....

طرف شكايت : دانشكده علوم پزشكي ايران

خواسته : اعتراض به اخراج از دانشكده پزشكي بعلت غيبت

گردشكار: بتاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دهم ديوان عدالت اداري بتصدي اينجانب امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شاكي دادخواستي بخواسته فوق تقديم ديوان عالت اداري نموده كه پس از ثبت عمومي بشماره 1569 باي شعبه ارجاع و بكلاسه فوق ثبت شده است طرف شكايت نيز جوابيه اي طي شماره 390-29/2/81 تهيه وارسال نموده كه ضميمه است شاكي اظهار نموده از سال 42 مسغول ارائه خدمات پزشكي در شهرهاي مختلف بوده و بالاخره در اهواز در بيمارستان رازي مشغول و در ايام جنگ تحميلي نيز بطور شبانه روزي كار ميكرده است و به ماموريت نيز درهر يك از ماه 15 روز اعزام ميشده تا اينكه بطور ناگهاني همسرش فوت و پسرش كه دچار عارضه مغزي بوده بيمارييش شدت پيدا نموده است و نهايتاٌ سال 65 به تهران منتقل و در اثر اين عوارض نتوانسته است بكارش ادامه بدهدومرخصي  بدون حقوق اخذ و براي مداواي فرزندش به پاريس عزيمت واواخر سال 65 كه به ايران بازگشته متوجه اخراج خود شده است و تقاضاي اعاده بكار نموده است مسئول هماهنگي هياتها كه پاسخ دادخواست را ارسال نموده است مطلب خاصي اعلام و بيان ننموده است و با توجه باينكه پرونده ارسالي فاقد مدارك رسيدگي به اتهام شاكي در هيات رسيدگي به تخلفات اداري بوده است اصل پرونده اتهامي وي درخواست كه در پاسخ اعلام شده پرونده اتهامي شاكي ارسال و هيچگونه سابقه ديگري در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماي شهيد بهشتي از نامبرده بدست نيامده كه نماينده دعوت  ونماينده نيز معرفي ليكن وي (آقاي محمدرضا.... در اي شعبه حاضر نگرديده است عليهذا با بررسي جميع محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح آتي انشاء راي ميمايد.

راي ديوان

با عنايت باينكه در پرونده ارسالي هيچگونه دعوائي از شاكي فوق بعنوان متخلف بعمل نيامده است تا وي از اتهامات خود دفاع كند و راي دست نويس كه در قانون آئين دادرسي از اين راي دستنويس بعنوان راي ياد شده است واصل در انشا مجازات است فاقد امضا اعضا هيات است و راي تايپ شده (دادنامه) فاقد نام ونام خانوادگي اعضاء هيات است  ونيز باعنايت باينكه راي به شاكي ابلاغ نشده و به اعتراضات وي كه در ذيل تصوير تشويقنامه هاي وي است توجهي نشده است رسيدگي ناقص و راي اصداري از هيات بدوي بشماره 655-20/12/67 نقض و رسيدگي به هيات همعرض ارجاع ميشود راي صادره ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

دادرس شعبه 10 ديوان عدالت اداري – نورالديني

 

تاريخ رسيدگي : 3/10/1381

كلاسه پرونده : 81/10/1049

شماره دادنامه : 2230

مرجع رسيدگي : شعبه 10 ديوان عدالت اداري

شاكي : زهرا....

طرف شكايت : مركز تحقيقات منابع طبيعي  امور دام استان اردبيل

موضوع : نحوه محاسبه مطالبات حق بازخريدي

گردشكار: بتاريخ فوق در وقت فو قالعاده جلسه شعبه دهم ديوان عدالت اداري بتصدي اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شاكي دادخواستي به خواسته فوق تقديم ديوان عدالت اداري نموده كه پس از ثبت عمومي بشماره 14614 به اين شعبه ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است طرف شكايت پرونده جوابي هاي طي شماره 4614/81 تهي و ارسال نموده كه ضميمه است شاكي اظهار نموده است همچون ساير نيروها در اوان ادغام وزارتني جهاد وكشاورزي درخواست بازخريدي نمودم كه درخواست به اداره كل امور اداري سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي منعكس و خواهان نحوه محاسبه مطالباتم شدند و جواب نيز تهيه ارسال  تشكيلات مربوطه (مركز طرف شكايت) جوابهاي ضد ونقيضي به ايجانب ميدهد و ا زديوان تقاضاي احقاق حق نموده است طرف شكايت در پاسخ ارسالي اعلام نموده طبق آخرين پاسخ اداره كل قصد بازخريدي همكاران بدون در نظر گرفتن تسهيلات با محاسبه 15 روز را داشته كه شاكيه از بازخريدي خودداري نمودند و همكاري خود را قطع نموده اند كه اين قطع همكاري بمنزله فسخ قرارداد تلقي ميشود و اعلام داشه اند وي هيچگونه حقوق ومزايايي نيز دريافت ننموده است پرونده پرسنلي شاكيه مطالبه كه توسط نماينده ارسال شده است ملاحظه ميشود شاكيه هشتاد هشت ماه سابقه خدمت دارد در تاريخ 7/7/1370 تقاضاي خريد خدمت نموده ومسئول مربوطه دستور داده ند آقاي .... طبق مقررات رفتار نمائيد كه حكايت از موافقت وي مينمايد و نيز مراتب به معاونت محترم اداري ومالي سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل اعلام و تقاضاي نحوه محاسبه مطلبات نامبرده را نموده  ونيز تقاضا شده است اعتبار مورد نياز تامين شود  وپيگيريهاي متعدد نيز شده است كه همه دلالت بر موافقت مسئول مربوطه دارد كه مدير كل محترم امور اداري در تاريخ 15/5/81 و بعد از قريب ده ماه اعلام نموده اند بعلت مشكلات اعتباري و عدم وجود امكانات  تسهيلات قابل واگذاري بند الف تبصره 38 قانون بودجه 80 در اين سازمان اجراء نشد لذا اجابت درخواست خانم زهرا.... ميسور نگرديد عليهذا با بررسي جميع محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام وبشرح آتي انشاء راي ميمايد.

راي ديوان

با توجه به اينكه در قسمت دوم بند4 از بد الف تبصره 38 قانون بودجه 1380 آمده است ((اجراء اي تبصره بايد به گونه اي باشد كه همه افرادمذكور از مزاياي آن برخوردار گردند وكميته اي از نمايدگان وزارتخانه هاي امور اقتصاد ودارائي  وجهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر اي امر نظارت خواهد كرد)) از طرفي مدير كل محترم امور اداري وزارت جهاد كشاوري د رتاريخ 10/10/80  شرائط ومزاياي مربوط به بازخريدي خدمت كاركنان داوطلب را طي شماره 307/45004  اعلام  ارسال نموده است در قانون و نيز اين دستورالعمل عدم اجراء و يا اينكه مسئولين مربوط بلحاظ عدم وجود امكانات از اجراء آن سرباز زنند پيش بيني نشده است خصوصاٌ اينكه نظارت برواگذار بند4 بندالف تبصره 38 قانون بودجه 80 با كميته اي است كه اعضاء آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده  چنانچه امكاناتي موجود نباشد كميته مذكور بايد اظهار نظر نمايد  از طرفي همان معاونت محترم امور اداري كه اعلام نموده اند امكانات واگذاري وجود ندارد در تاريخ 10/10/81 شرائط مزاياي مربط به بازخريدي را اعلام و در بد ب مبحثي بعنوان واگذاري امكانات وجود دارد كه چنانچه امكانات قابل واگذاري وجود نميداشت تصويب و ابلاغ اي مصوبه امري لغو مي بود لذا با عنايت به موافقت واحد سازماني شاكيه و وجود ساير شرائط در مورد وي واينكه ترك خدمت وي چون بعد ازموافقت با بازخريدي وي بوده نميتواند موجبات تضييع حقوق سابقش را فراهم نمايد شكايت وي موجه تشخيص مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان اردبيل مكلف است حقوق شاكيه در اجراء بازخريدي وي را كه عبارتست از واگذاري كارگاه توليدي خدماتي ماشين آلات اموال منقول مصرفي و غير مصرفي قابل واگذاري طبق مقررات تاميزان چهار برابر كليه دريافي ناخالص متقاضي در طول دوازده ماه از صدور حكم بازخريدي بصورت 5% قيمت كارشناس امكانات قابل واگذاري نقد و مابقي حداكثر در تقسيط ده ساله پس از اخذ تصميم مورد نظر توسط اداره كل امور مالي سازمان يا مديريت امور مالي يا عناوين مشابه و تحت نظر كميته مذكور در قانون و پرداخت معادل 45 روز حقوق ومزاياي مستمر به ازاء‌هر سال خدمت با شرائط مربوطه را به وي پرداخت نمايد راي صادره ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

دادرس شعبه 10 ديوان عدالت اداري – نورالديني

آخرین بروزرسانی ( يكشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۱ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب