دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت:
 
 لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       لایحه حمایت از خانواده       اعساروتعارض مواد 2و18       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       مساله ای به نام حقوق بشر       نحوه تقویم خواسته       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خواسته وبهای آن      
>> صفحه اصلی آرای صادره توسط نورالدینی دردیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت و درمان – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي

وزارت بهداشت و درمان – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

 

كلاسه پرونده : 10/8/1653

شماره دادنامه : 2351

شاكيه : خانم ناهيد.....

طرف شكايت : وزارت بهداشت و درمان – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي

موضوع شكايت خواسته :  افزايش و اصلاح حكم – 16277-22.6.73 و احكام سنواتي بر مبناي ضريب حقوقي

گردشكار: بتاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 10 ديوان عدالت اداري بتصدي اينجانب كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شاكيه دادخواستي به خواسته فوق تقديم ديوان عدالت اداري نموده كه پس از ثبت عمومي بشماره 32761 به اين شعبه ارجاع و بكه كلاسه فوق ثبت شده است طرف شكايت نيز جوابيه اي طي شماره 11636/الف تهيه و ارسال نموده كه ضميمه است شاكيه اظهار نموده درسال 1370 در امتحان كتبي شركت و بعنوان مسئول خدمات اداري(متصدي امور دفتري) پذيرفته شده  درسال 1375 بعنوان كارگزين منصوب و سال 76 متصدي دريافت  پرداخت بازنشستگان گرديده  سال 1379 به استخدام آزمايشي تبديل وضعيت داده و پس از د يماه 79 به ماموريت اعزام و تا مهر ماه 1380 مشغول و پس از بازگشت بي مهري و عداوت مسئول اداره امور مالي همچنان ادامه داشته و از وي خواسته است پست حسابداري را خالي كند كه وي قبول نكرده و بلحاظ عدوات وي به ديوان عدالت شكايت نموده كه پرونده اي تشكيل شده كه وي پس از آن اينجانب را براساس ماده 20 قانون استخدام كشوري اخراج نموده وي بيان داشته با توجه به اينكه در آزمون استخدامي 70 شركت نموده و پذيرفته شده است استخدام وي بايد رسمي مي بوده نه اينكه پيماني تلقي شود ثانياٌ طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 66 وزارت بهداشت و دانشگاه مكلف بوده اند پس از 8 سال وي را به استخدام رسمي تبديل مي نموده اند نه اينكه بعد از 9 سال او  را باز به استتخدام آزمايشي تبديل نمايدو استخدام وي بايد رسمي تلقي مي شده ثالثاٌ بر فرض حكم به عدم رضايت ذيحساب امور مالي از نحوه خدمت و عمل كردش اشاره شده در حاليكه عامل ذيحساب مركز بهداشت رشت طبق نامه اي از نحوه خدمتي وي اعلام رضايت كامل نموده است و آقاي .... نيز از وي رضايت كامل داشتم (در تهران) و عدم رضايت يا رضايت مدير مستقيم ملاك است نه عدم رضايت ذيحساب كه مستقمياٌ با كارمنددر ارتباط نيست و در پايان تقاضاي لغو حكم برگذاري خود را نموده است دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در پاسخ ارسالي به عدم توانائي نامبرده در انجام امور محوله دانشگاه درسال 75 و عدم رضايت رئيس اداره اعتبارات از نحوه عملكرد شاكيه و اختلاف بين رئيس ومرئوس ذيحسابي سال 77 و عدم رضايت صندوق قرض الحسنه سال 77 و اعلام عدم ذيحسابي به وي در سال 78 و درخواست انتقال وي به واحد ديگر سال 79 و النهايه نامه 3/5/79 ذيحساب به عدم نياز به همكاري و ادامه خدمت مشاراليها و درخواست انتقال توسط شاكيه در سال 79 وماموريت وي به گيلان و عدم پذيرش وي توسط تمام واحدها وموافقت مديريت اداري و مالي معاونت بهداشت با مامويت آزمايشي وي در 13/8/80 و خاتمه خدمت وي در پايان اشاره نموده ونيز اضافه نموده اند خانم .... با آگاهي از اينكه در دانشگاه وجه خوبي نداشته و بعنوان كارمندسهل انگار شناخته شده است درخواست انتقال به ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت بهداشت را مينمايد كه بموجب مدارك پيوست ذيحسابي وزارت مذكور عليرغم نياز شديد به نيروي حسابدار با بررسي سوابق وي مخالفت خود را اعلام ميدارد و ذيحسابي دانشگاه نيز عدم رضايت و نداشتن صلاحيت مشاراليها را اعلام داشته است عليهذا با بررسي جميع محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح آتي انشاء راي م ينمايد.

راي ديوان

با عنايت به ايكه اولاٌ هدف مقنن از استخدام آزمايشي كارمنداني كه بدواٌ به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند همانگونه كه در ماده 20 قانون استخدام كشوري آمده است تعيين صلاحيت ابقاء در پست و خدمت است و فردي كه چندين سال در دستگاه خدمت نموده است صلاحيت وي سنجيده شده است و برقرار نمودن مدت دو سال ديگر بعنوان آزمايشي امري لغو و عبث است در تبصره 2 ماه 7 قانون تعديل نيروي انساني ذكر شده است... تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي .... ومنظو راز رسمي – رسمي آزمايشي نيست زيرا فردي كه حداقل 8 سال بصورت پيماني مشغول بوده و يا بداشتن سابقه خدمت داوطلبانه درجبهه دو سال سابقه خدمت پيماني در همان دستگاه را دارد آزمايش شده است استخدام شاكيه رسمي بوده و رسمي آزمايشي نبوده است كه در آن مدت بتوان وي را اخراج نموده ثانياٌ بيشتر مواردي كه در جوابيه دانشگاه آمده متعلق به قبل از زمان استخدام رسمي شاكيه است و با به فرض اينكه استخدام وي آزمايشي هم باشد تاثيري در مدت خدمت شاكيه بعنوان آزمايشي ندارد ثالثاٌ نامه ذيحساب و مديركل امور مالي كه در تاريخ /5/581 به دبيرخانه نيروي انساني واصل شده است فاقد ادله مثبته در عدم صلاحيت شاكيه در ابقاء در خدمت است و در بد 3 به نامه نيز خكايت از حالات مختلف اشتغال شاكيه از جمله خاتمه ماموريت وي  واعلام عدم نياز به وي مي باشد لذا عدم رضايت مندرج در حكم خاتمه خدمت شاكيه فاقد مباني صحيح قانون است و نمي تواندمستند حكم قرار گيرد خصوصاٌ‌اينكه آخرين ارزشيابي شاكيه در پايان سال1380 انجام شده سه مورداز موارد عملكردي وي بسيار بالاتر از حد انتظار و يك موردكه اجام ساير وظائف محوله ( بررسي و كنترل  امور صورت قسمتهاي عمراني و مالياتي و غيره) است بيش از حد انتظار مدير مربوطه اعلام و جمعاٌ در آن قسمت 19 و براي كل ارزشيابي 75/27 امتياز كسب نموده است و با توجه به توضيحات شاكيه وموارد مندرج در پرونده نظر ذيحساب محترم صحيح و مطابق با واقع به نظر نمي رسد رابعاٌ در ماد 20 قانون استخدام كشوري آمده است... حكم بركناري آنان ازطرف وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده صادر مي شود كه بايستي بالاترين مقام وزارتخانه وموسسه استخدام كننده حكم اخراج و بركناري را صادر نمايد  صدور آن توسط مدير محترم امورانساني برخلاف مقررات است لذا شكايت شاكيه وارد تشخيص و حكم خاتمه خدمت شاكيه بشماره 16316ك 20/5/81 ابطال ميگردد ومشتكي عنه مكلف است با پرداخت حقوق ايام بركناري وي نامبرده را در پست سابق خود ابقاء نمايد راي صادره ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

دادرس شعبه 10 ديوان عدالت اداي – نورالديني

آخرین بروزرسانی ( يكشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۹ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب