دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت:
 
 متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       ماده 529 آیین دارسی مدنی       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       لایحه حمایت از خانواده       اعساروتعارض مواد 2و18       نحوه تقویم خواسته       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خواسته وبهای آن       مساله ای به نام حقوق بشر       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی      

بازنشستگی جانبازان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 33

تاريخ دادنامه: 15/1/1396

کلاسه پرونده: 96/44

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا هوشنگی

گردش کار: آقای غلامرضا هوشنگی به موجب لایحه ای که به شماره 200/195398/211/9000-19/12/1394 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیت

احتراماً اینجانب غلامرضا هوشنگی فرزند اسماعیل از جانبازان شیمیایی 70% بازنشسته اداره آموزش و پرورش استـان البرز در خصوص نحـوه محـاسبه حقـوق جـانبازان بـازنشسته وفـق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بـازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت تحت شماره 22686/ف33750هـ-6/3/1385 کـه مـوضوع واحـدی است لیکـن از شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامـه شمـاره 9409970955801828 موضوع پـرونده کلاسـه 9209980900095491 که بـه پیوست تقـدیم است و دادنامـه های 9409970957000786 و 940997095630134 مـوضوع پـرونده کلاسه 9209980900015428 اصداری از شعبات 45 (بدوی) و 13 (تجدیدنظر) دیوان عدالت اداری آراء متهافت صادر

گردید لذا عنایتاً به آیین نامه صدرالاشاره دستور مقتضی مبذول فرمایید. "

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 45 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900095428 با موضوع دادخواست آقای ماندنی هوشنگی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و آموزش و پرورش استان بوشهر و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر اعمال حقوق و مزایای آخرین حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره 9409970957000786-10/5/1394، مفاداً به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده اعم از کارت جانبازی 40% شاکی و احکام کارگزینی وزارت آموزش و پرورش که در آن قید گردیده شاکی 40% جانباز می باشد و نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی صراحتاً عنوان گردیده ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان می باشد، لذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته شاکی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970956301346-2/10/1393 رأی مذکور شعبه 45 دیوان عدالت اداری را عیناً تایید می کند.

ب: شعبه 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900095491 با موضوع دادخواست آقای غلامرضا هوشنگی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان البرز و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر اعمال حقوق و مزایای آخرین حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره 9309970957502099- 14/11/1393 مفاداً به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت

کرده است:

نظر به اینکه شاکی از جانبازان هفتاد درصدی می باشد و با دارا بودن حدود 30 سال سابقه بازنشسته شده است و درخواست دارد که وضعیت بازنشستگی وی می بایست بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1385 مورد بررسی قرار گرفت و به ظاهر شرایط موجود در مقررات مذکور را دارد بنابراین مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد بررسی وضعیت بازنشستگی وی بر اساس مقررات یاد شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قبل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970955801828-30/8/1394 به شرح ذیل رأی مذکور شعبه 50 دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:

نامبرده جانباز 70 درصد بوده و در تاریخ 2/11/1390 بازنشسته گردیده تقاضای اصلاح حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مستمر دریافتی زمان اشتغال را نموده که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 2099-14/11/1393 شده است نظر به اینکه قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1383 و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانونی یاد شده که مورد استناد تجدیدنظر خوانده قرار گرفته است هیچ کدام به طور صریح دلالت به برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی قبل از بازنشستگی ندارند لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 2099-14/11/1393 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 13677، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. نظر به اینکه حکم این ماده دلالت بر این معنی ندارد که حقوق بازنشستگی جانبازان در اثر بازنشستگی ناشی از سایر قوانین نیز باید مطابق این قانون تعیین شود و شکات پرونده های مـوضوع تعارض، مطابق حکم مقرر در مـاده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند، موجبی وجود ندارد تا حقوق بازنشستگی آنان بر اساس ماده فوق الذکر و بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه و تعیین شود. با توجه به مراتب نتیجه رأی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409970955801828- 30/8/1394 مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب