رزومه سید نورالدین نورالدینی

دادیار نظامی دادسرای نظامی کرمان

1369

دادیار دادسرای عمومی سیرجان

1371

بازپرس دادسرای عمومی سیرجان

1372

دادرس دادگاه عمومی سیرجان

1373

دادرس دادگاه عمومی تهران

1374

رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی تهران

1375

معاون مجتمع قضایی ولیعصر (عج )

1377

دادرس دیوان عدالت اداری

1380

رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری

1398

مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری

1381

معاون دادستان تهران

1383

مدرس دانشگاه شهید مطهری 2 سال

1389

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی  10 سال                                                                                                      

1389

مدرس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

1402

وکیل دادگستری

1389 تا کنون

سردفتر ازدواج تهران

1389 تا کنون

داور منتخب اداره کل توسعه امور میانجی‌گری و داوری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه

1402